P1130770

Fodervärdsavtal
Fodervärdsavtalet innebär att en uppfödare överlåter en hund utan att erhålla kontant ersättning. Hunden ”betalas” i stället genom att uppfödaren behåller avels- och/eller prov- och tävlingsrätten och/eller utställningsrätten.
För hanhund gäller det antal valpkullar som överlåtaren och fodervärden kommer överens om i avtalet, dock maximalt sex stycken (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder).
För tik gäller att överlåtaren har rätt till maximalt två valpkullar med minst en levande valp som uppnår fem veckors ålder per kull.
Oavsett om uppfödaren har utnyttjat sina rättigheter eller inte, gäller avtalet som längst tills hunden uppnått sju års ålder. Det räcker att en tik är parad innan hon fyllt sju år även om valparna föds efter detta datum. Detsamma gäller för en hanhund, det räcker att han parat innan han fyller sju år även om valparna föds efteråt.
Har tiken haft sina avtalade två kullar innan hon fyllt sju år övergår hon i fodervärdens ägo så snart dessa kullar är födda och valparna blivit gamla nog att lämna tiken. Detsamma gäller när hanhunden har uppfyllt sitt valpkullsantal.
Högsta ålder för såväl tik som hanhund är således ändrat till sju (beslut på KF 2015),


Köpeavtal med bibehållen avelsrätt
Köpeavtal med bibehållen avelsrätt innebär att köparen betalar 50 % av hundens pris kontant och att resterande 50 % erläggs genom att uppfödaren behåller avelsrätten, det vill säga rätten till en valpkull (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder) för en tik eller tre valpkullar (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder per kull) för en hanhund.
Enligt köpeavtal med bibehållen avelsrätt gäller avelsrätten för såväl tik som hane till dess att hunden fyllt fem år. Har avelsrätten inte utnyttjats dessförinnan förfaller den utan rätt för överlåtaren att få någon ersättning.
Vid köp med bibehållen avelsrätt är det viktigt med ett gott samarbete och en bra relation mellan uppfödare och köpare.